Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

předseda správní rady Nadace ABF, architekt, urbanista

Absolvoval ČVUT fakultu architektury 1972, a získal titul CSc. pro oboru urbanizmus v roce 1981 tamtéž. Po šestileté praxi na Útvaru hlavního architekta hl. m. Prahy, na základě vítězných urbanistických soutěží, přešel na Pražský projektový ústav s úkolem přípravy východních pražských rozvojových sídelních útvarů. Zde vedl urbanistický ateliér až do roku 1989. Z té doby je autorem řady územních plánů a nositelem řady soutěžních ocenění v českých i zahraničních architektonických soutěžích.  Od roku 1989 do dnes vede Československé středisko výstavby a architektury, transformované od roku 1992 na Nadaci pro rozvoj architektury a stavitelství (Nadaci ABF), která získala pro rok 1994 titul nejlepšího světového střediska v rámci UICB na světě. V 90.tých letech byl po dvě funkční období vicepresidentem Mezinárodní unie stavebních středisek (UICB) a členem správní rady CIB (Mezinárodní rada pro stavební výzkum). V Nadaci ABF založil mezinárodní veletrh FOR ARCH a prestižní soutěžní přehlídku Stavba roku, které jsou realizovány každoročně již třetí desetiletí. V roce 1998 vybudoval Pražský veletržní areál a řídil jeho rozvoj jako generální ředitel a předseda představenstva ABF, a.s. a později ve stejných funkcích v PVA a.s. Od roku 1999 je členem správní rady ČVUT, od roku 2009 vykonává funkci jejího předsedy. Nadace ABF je zakládajícím členem sdružení SIA ČR Rady výstavby a od roku 2009 vykonává funkci presidenta tohoto sdružení, které zastupuje i v poradních orgánech české vlády. Je autorem dlouhé řady článků a výzkumných studií zaměřených v poslední době zejména na problematiku urbanizmu, Stavebnictví 4.0 a na digitalizaci celého oboru.

Téma prezentace: bude doplněno

Ing. arch Jan Fibiger, CSc., graduated from the CTU Faculty of Architecture in 1972 and acquired the CSc. title in the field of town planning in 1981 there. After six years of practice with the Office of the Chief Architect of the Capital City of Prague and entrusted with the task of preparing the eastern Prague settlement units based on his winning urban development competition projects, he joined the Prague Design Institute leading a town planning studio until 1989. In this period he conceived a number of award- winning territorial plans  in both Czech and foreign architectural shows. From 1989 to the present day, he has been at the helm of the Czechoslovak Centre for Building and Architecture transformed to the Architecture and Building Foundation (ABF Foundation) in 1992, which won the UICB Top of the World Ranking in 1994. For two consecutive terms of office in the 1990s, he acted as vice president of the International Union of Building Centres (UICB) and subsequently a member of the CIB (International Council for Construction Research) Board. With his ABF Foundation, he was instrumental in launching the FOR ARCH international trade fair and the prestigious „Construction of the Year“ competition, which have been held every year for the third decade now. In 1998, he built the Prague Trade Fair grounds and managed the development of the compound as the CEO and Chairman of the ABF, Inc. and later in the same designations of the PVA , Inc. Since 1999 he has been a member of the CTU Board of Directors and its chairman since 2009. The ABF Foundation is a founding member of the SIA CR Council for Construction and in 2009 he was elected its President, representing this Association also in the advisory bodies of the Czech Government. He authored a long series of articles and research studies which more recently are focussed on town planning, Construction 4.0 and digitization of the whole field.

Presentation theme: will be added